APROVADA LA LLEI DE FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME

Dimecres, 27 desembre 2023

La Llei de foment de l’associacionisme, que respon a les conclusions sorgides al tercer Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat, té l’objectiu d’enfortir i facilitar el creixement del teixit associatiu català.

D’una banda, el reconeixement de la tasca de les entitats com un valor públic és un factor destacat que es vol potenciar amb aquesta llei, facilitant la participació en la presa de decisions. En aquest sentit, les administracions públiques tenen un paper rellevant amb l’aplicació de plans d’acció i instruments per al foment, promoció i suport de l’associacionisme.

L’article 7 de la llei, a més, reconeix que “les associacions poden impulsar polítiques per mitjà dels mecanismes de participació establerts per llei, i també poden impulsar la creació i modificació de normes per mitjà dels mecanismes de participació en la redacció normativa”.

D’altra banda, històricament, les entitats sense ànim de lucre han manifestat les dificultats per relacionar-se amb les administracions. En aquesta línia, la càrrega burocràtica sovint ha estat un maldecap per a equips amb recursos molt limitats.

Per aquesta raó, el text dissenya projectes de suport, mecanismes de simplificació administrativa i “un projecte d’interconnexió dels registres i censos d’entitats sense ànim de lucre”. Les administracions que tinguin plans de subvencions hauran d’assessorar i donar el suport tècnic que les entitats necessitin per fer els tràmits.

De fet, també s’insta les administracions a convocar “regularment programes d’ajuts i subvencions per a oferir suport econòmic a les associacions que tenen finalitats d’enfortiment comunitari”. Això, per tal d’estabilitzar el finançament de les organitzacions, un altre dels principals problemes que sovint dificulta la seva viabilitat.

A més, s’estableixen les bases de les iniciatives legislatives pel que fa a la fiscalitat i el mecenatge. De fet, hi ha el compromís que el Govern hagi de crear una qualificació d’entitat d’interès social i general -complementària a la Declaració d’Utilitat Pública (DUP)-, el que suposaria canvis pel que fa a beneficis fiscals, per exemple, en les deduccions per aportacions econòmiques de persones físiques o jurídiques.

En definitiva, i tal com recull el text, es tracta que “aquestes entitats puguin destinar els màxims esforços i recursos al desenvolupament de llurs projectes i accions d’implicació social i de canvi o transformació social, a favor del progrés de tots els ciutadans”.

Font: redactat per l’equip de Suport Tercer Sector a Xarxanet.