Bases generals de les subvencions i beques de l'OSIC per a l'any 2017

Dissabte, 25 febrer 2017

El Departament de Cultura ha publicat avui les bases generals reguladores dels ajuts previstos per al 2017 per part de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

Algunes de les novetats que presenten les bases generals del 2017 són les següents:

Presentació de documentació

Arran de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, la documentació ja no ha de ser presentada en forma d'original i còpia, sinó que s'admet en tots els casos la presentació de còpies.

Contribucions en espècie

Les contribucions en espècie que s'imputen al pressupost no podran superar el 15% del mateix, a no ser que les bases específiques estableixin un percentatge diferent.

Reformulació del pressupost

Només es pot fer reformulació del pressupost de l'activitat quan l'import atorgat que consta a la proposta provisional de concessió que publica l'OSIC sigui inferior a l'import que s'ha sol·licitat.

 

Bases generals 2017

Imatge aleatòria