Exempció d'IVA. Com gestionar-ho

Dimecres, 16 novembre 2016

Des de l'ENS de lAssociacionisme Cultural ens arriba informació sobre l'exempció d'IVA.

Llegiu-lo amb atenció i cenyiu-vos al vostre cas particular. Penseu que l'exempció d'IVA només afecta les vendes generades, i  implica no poder deduir l'IVA de les compres efectuades. En conseqüència, pot ser beneficiosa o perjudicial per a les vostres entitats.

Us adjuntem els models de sol·licitud com a associació exempta d'IVA i el model per rebre un donatiu.

EXEMPCIÓ D’IVA. COM GESTIONAR-HO.

Demanar l’exempció d’IVA a l’Agència Tributària pot estalviar recursos a les entitats de cultura popular. És una mesura beneficiosa en aquelles entitats que generen més IVA amb les seves vendes que no pas destinen a les seves compres. Des de l’ENS de l’Associacionisme Cultural Català us enviem aquest document consultiu amb la intenció d’oferir-vos informació sobre les vostres possibilitats.

QUÈ HE DE COMPLIR PER DEMANAR L’EXEMPCIÓ D’IVA?

Des de principis de 2013, les entitats sense ànim de lucre no han de demanar cap certificat, sempre i quan compleixin els següents requisits: Són exemptes d’IVA.

 1. Reinvertir els actius de l’entitat en les finalitats que estableixen els seus Estatuts
 2. La responsabilitat dels càrrecs de la Junta Directiva han de ser gratuïts
 3. Els socis, els seus conjugues o els parents consanguinis (fins al segon grau inclòs) no poden ser els destinataris principals de les activitats.


Tanmateix, es recomana demanar un certificat a Hisenda per poder demostrar que realment s’és una entitat exempta d’IVA.

COM FAIG LA SOL·LICITUD?
Caldrà que presenti a l’Agència Tributària els següents documents.

 1. Targeta del CIF
 2. Estatuts
 3. Certificat de la inscripció de l’entitat al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat
 4. Certificació del secretari de l'entitat on s'acrediti que l'associació compleix tots els requisits exigits esmentats anteriorment.


*El termini de resolució com a entitat exempta d’IVA és de 6 mesos.

CAL TENIR CLAR...
Que no existeixen entitats exemptes d’IVA i entitats no exemptes d’IVA. Per parlar en propietat, existeixen activitats exemptes d’IVA i d’altres que no ho estan.
Activitats exemptes d’IVA en el sector de la cultura popular:

 •  Activitats de biblioteca i arxius
 •  Visites a museus
 •  Galeries d’art
 •  Representacions teatrals
 •  Representacions musicals
 •  Representacions coreogràfiques
 •  Representacions audiovisuals i cinematogràfiques
 •  Exposicions i semblants.

I a més a més...

 •  Les quotes dels socis quan no reben contraprestacions
 •  Els donatius
 •  Les subvencions públiques quan estan destinades a activitats exemptes d’IVA.


Activitats no exemptes d’IVA en el sector cultural.
Totes aquelles que comportin un intercanvi econòmic no directament relacionat amb les finalitats no lucratives de l’entitat.
Les “-ades”: botifarrades, sardinades, calçotades, carnades, carxofades...

 • Organització de viatges (trens, busos, avions...)
 • Patrocinis de publicitat o contraprestacions econòmiques.
 • Parades, fires, festes, sopars als bars...

I a més a més

 •  Les quotes dels socis quan aquests reben contraprestacions
 •  Les subvencions públiques quan estan destinades a activitats no exemptes d’IVA.


COM GESTIONAR L’EXEMPCIÓ D’IVA?

1. L’exempció de l’IVA sempre farà referència a les vendes de l’entitat, mai a les compres.
2. Si totes les nostres activitats són exemptes d’IVA, no haurem de fer la declaració trimestral ni anual d’IVA.
3. Si la nostra entitat està declarada com a exempta d’IVA, però realitza activitats que no ho estan, haurà de declarar aquestes seguint la norma del prorrateig.

La norma del prorrateig haurà de seguir la següent fórmula.

                            Ingressos que permeten repercutir IVA
---------------------------------------------------------------- = % prorrata.
                                                Ingressos totals

*Ull! Ni el numerador ni el denominador s’inclourà l’IVA.

Es pressuposa que aquesta mateixa proporció és vàlida per al conjunt de compres i s’aplica sobre l’import de l’IVA suportat per determinar la quantitat deduïble. La part no deduïble passa a ser despesa de l’exercici per a l’organització. A la pràctica, aquest càlcul es fa un cop l’any, en elaborar el resum anual al gener amb les
dades de l’any anterior. El percentatge de prorrata resultant es pren com a provisional per a les declaracions trimestrals del nou any: cada trimestre, un cop conegut l’IVA suportat en les compres, es multiplicarà pel percentatge de prorrata obtingut l’any anterior, que és la referència de què de moment disposem, i l’import resultant serà el que realment anotarem com a deduïble cadascun dels trimestres. En acabar l’any, i un cop tinguem tota la informació de l’exercici que acaba, es recalcularà la prorrata i es regularitzaran els imports segons correspongui.

Redacció de l’ENS de l’Associacionisme Cultural Català