Llei de transparència

Dimarts, 1 novembre 2016

L'ENS de l'Associacionisme Cultural Català ens fa arribar aquesta nota referida a les obligacions que es deriven de la llei de transparència. Segur que és el vostre interès.

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Complir la Llei de Transparència és una feina feixuga i subjecta a tràmits moltes vegades carregoses. L’ENS de l’Associacionisme Cultural, tanmateix, està convençut que convé aplicar-la decididament, no només per complir amb l’imperatiu legal, sinó també per transmetre una imatge de rigor i professionalitat als usuaris que visiten les nostres plataformes. En aquest breu document us enviem els requisits que les pàgines web de les Federacions i organitzacions de base han de complir. Sabem que complir-los és una tasca costosa, però també sabem que és molt necessària i beneficiosa.

 

Qui ha de complir-la?

a) Entitats que percebin durant el període d'un any més de 100.000 euros en ajudes o subvencions públiques.

b) Com a mínim, un 40% del total dels seus ingressos anuals provinguin d'ajudes o subvencions públiques, a partir de 5.000 euros.

c) Associacions o federacions que percebin una subvenció superior a 10.000 euros.

 

Informació que ha d’aparèixer en les pàgines webs de les entitats.

1)      Dades tècniques

 • Nom de l’entitat
 • NIF
 • Adreça
 • Adreça de correu electrònic i altres dades de contacte
 • Dades d’inscripció en el registre d’entitats jurídiques

 

2)      Objectiu

 • Missió i activitat de l’entitat
 • Estatuts i número de registre de l’entitat

 

3)      Estructura

 • Composició Òrgans de Govern
 • L’estructura del Grup d’Entitats (si és el cas)
 • Perfil i trajectòria dels seus membres
 • Retribució dels Òrgans de direcció i administració de les entitats (si és el cas)

 

4)      Activitats

 • Pla anual d’activitats
 • Indicadors de com es resolen i executen

 

5)      Finances

 • Pressupostos anuals, amb l’assignació de les principals partides
 • Subvencions i ajudes públiques
 • Comptes anuals, amb informe de l’auditoria.

 

6)      Patrimoni

 • Patrimoni de l’inventari de les entitats

 

7)      Contractació

 • Òrgan responsable en matèria de contractació
 • Contractes amb l’Administració Pública. Ha de constar l’objecte, la durada, l’import, les modificacions i les prorrogues dels contractes dels darrers 5 anys.

 

8)      Convenis

 • Tots els convenis vigents
 • Modificacions i informació sobre compliment i execució

 

9)      Normativa aplicable

 • Tota aquella que condicioni el funcionament de l’entitat (Llei de Voluntariat, Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, Llei de mecenatge, Llei reguladora de les activitats...)

 

10)   Protecció de dades

 • Termes que regulen pàgina web
 • Condicions de la propietat intel·lectual
 • Protecció i finalitat dades de caràcter personal.
 • Dret Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició de les Dades (ARCO)
 • Normés de comportament dels comentaris dels usuaris (si és el cas)
 • Exclusió de responsabilitat d’aquests comentaris (si és el cas)

 

Com ha d’aparèixer aquesta informació

1)      En una secció diferenciada

2)      De forma clara, estructura i reutilitzable

3)      Veraçment, objectivament i fàcilment comprensible

4)      Actualitzant periòdicament i facilitar la consulta

El responsable de la informació publicada serà la pròpia entitat. Incomplir les obligacions de publicitat de la informació es considerarà un incompliment de la llei.

ENS de l’Associacionisme Cultural Català