MESURES ESTRATÈGIQUES PER ENFORTIR L’ASSOCIACIONISME CULTURAL

Dilluns, 8 febrer 2021

Totes les Federacions de Cultura Popular, entre elles l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, que formem part de l'Ens de l'Associacionisme Cultural, hem fet arribar als partits polítics les mesures estratègiques per enfortir l'Associacionime Cultural que us detallem a continuació.

Les entitats culturals catalanes estan conformades per més de 400.000 associats. La cultura de base és la més accessible, i en conseqüència, la més democràtica. Una eina indiscutible de progrés i cohesió, sense la qual no es pot entendre el foment de la llengua, l’adaptació de nouvinguts i la incorporació de les dones en el món de la cultura.

1.- Els pressupostos que el Departament de Cultura destina a cultura popular representen entorn del 5% als anys 80 i ara representen aproximadament el 2,5%. Sol·licitem que aquest percentatge torni a assolir el 5%. També sol·licitem que el Departament de Cultura rebi almenys el 2% dels pressupostos generals.
2.- Sol·licitem que es torni a engegar la redacció de la Llei del Patrimoni Cultural Immaterial i de l’Associacionisme Cultural, comptant amb la participació de les federacions culturals. En conseqüència, sol·licitem que l’associacionisme cultural sigui regulat per una llei pròpia. La Llei del Foment de l’Associacionisme, tramitada en la darrera legislatura, està redactada des de la perspectiva del voluntariat social.
3.- Les federacions fan una tasca de servei i assessorament a les entitats de base. En conseqüència, demanem impulsar línies econòmiques estructurals, no vinculades a projectes concrets. Sol·licitem que el Departament prioritzi la firma de convenis (preferiblement de tres anys) a les convocatòries de subvencions anuals.
4.- Sol·licitem augmentar la presència de les entitats culturals en la graella de la CCMA i altres mitjans de comunicació públics. Demanem que la Corporació faci un pla de comunicació per augmentar-ne la visibilitat, amb la creació si més no d’un programa específic a la televisió pública i una major presència en els magazins culturals, programes informatius i sèries de ficció.
5.- Sol·licitem que el Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català inclogui tant la persona que ostenti la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, així com un tècnic antropòleg del mateix departament en qualitat de vocal, per agilitar les gestions de les candidatures catalanes que volen optar a ser inscrites en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a la UNESCO.
6- Sol·licitem l’aprovació d’una Llei de Mecenatge per part del Parlament de Catalunya que contempli poder fer donacions a entitats culturals. Considerem que és una mesura necessària per enfortir el múscul social de les entitats i garantir-ne la viabilitat econòmica. En paral·lel, sol·licitem que les prerrogatives que la llei estatal 49/2002 reconeix a les federacions esportives, a les entitats de voluntariat social o a les fundacions religioses es facin extensives al conjunt de l’associacionisme cultural.