Premi Defí Colomé d'ajut a la producció - Fins el 31 d'agost

Dimarts, 19 juliol 2016

AJUT PER A LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE NOVES PROPOSTES DE DANSA D'ARREL TRADICIONAL

La Direcció General de Cultura Popular,  Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Festival Ésdansa, organitzat pel Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny de Les Preses, i amb la col·laboració de la Fira Mediterrània de Manresa, el Festival Sismògraf d’Olot, la Federació d’Ateneus de Catalunya i El Graner – Centre de creació del cos i el moviment, convoquen el Premi Delfí Colomé al millor projecte de creació i producció en dansa d’arrel tradicional. El premi té com a objectiu ser un motor per a la creació i producció de noves propostes que parteixin de la tradició i del llenguatge de la dansa catalana d’arrel tradicional.

BASES

1.Característiques

El Premi s’atorgarà al millor projecte de creació i producció que parteixi de la tradició i del llenguatge de la dansa catalana d’arrel tradicional. Els projectes han de tenir com a resultat la presentació en directe d’un espectacle de dansa, sense perjudici del diàleg amb altres disciplines artístiques.

2.Dotació

El premi consta de:

a) Una dotació de 10.000 euros, dels quals 5.000 euros són aportats pel Departament de Cultura i la resta per cadascuna de les 4 entitats col·laboradores (el Festival Ésdansa, la Fira Mediterrània de Manresa, el Festival Sismògraf d’Olot i El Graner – Centre de creació del cos i el moviment), que aporten 1.250 euros cadascuna. Aquest import haurà de ser invertit, íntegrament, en la producció del projecte premiat i té la consideració d’import total brut atès que quedarà subjecte a les retencions que corresponguin d’acord amb la normativa tributària vigent.

b) La presentació - estrena del projecte guanyador es realitzarà en el marc del festival Ésdansa 2017, a  concretar la data amb l’organització del festival.

c) Residencia a El Graner – Centre de creació del cos i el moviment, abans de la seva presentació pública.

d) Contractació al Festival Sismògraf d’Olot per a realitzar al 2017 un work in progress del treball.

e) Contractació a la Fira Mediterrània 2017, a concretar la data amb l’organització de la Fira.

f) Proposta de contractació dins l’Espai A – Xarxa d’arts escèniques de la Federació d’Ateneus de Catalunya  durant la temporada de gener a juny de 2018.

3.Candidats

Podran optar-hi els creadors/formacions a títol individual o col·lectiu que presentin una proposta d’acord amb aquestes bases. Tant si és a títol individual com col·lectiu, només es podrà presentar una única sol·licitud i caldrà garantir que es tracta d’un projecte original i inèdit i no pot haver estat estrenat.

4.Documentació

Els candidats hauran de trametre la sol·licitud per correu electrònic a info@esdansa.cat amb la següent documentació:

 • Dades de la persona física o jurídica (nom, raó social, adreça, NIF, telèfon, correu electrònic de contacte i pàgina web).
 • Dossier complet del projecte que ha de constar com a mínim de: síntesi d’una pàgina, informació detallada del projecte artístic i trajectòria dels seus responsables, requisits tècnics, pressupost de despeses i d’ingressos i altres com el pla de comunicació, pla d’explotació…
 • Declaració que el sol·licitant es troba en possessió dels drets de propietat intel·lectual necessaris per a la representació de l’espectacle, inclosos els drets sobre imatges, música, textos, si escau.
 • Cartes de compromís de coproducció i/o programació, així com altres documents que reflecteixin la implicació de diferents agents en el projecte, si escau.
 • Documentació addicional que els aspirants creguin convenient incloure per facilitar la valoració del projecte: projectes anteriors, crítiques, bibliografia, memòria gràfica o audiovisual...

El jurat podrà demanar informació complementària i podrà convocar l’aspirant per comprovar la seva idoneïtat per portar a terme el treball proposat.

5.Termini de presentació de la documentació

Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 31 d’agost de 2016.

6.Selecció de projectes

La selecció i valoració dels projectes anirà a càrrec d’un jurat creat expressament per a l’ocasió i serà designat per la Direcció General de Cultura Popular,  Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a proposta del Festival Ésdansa. El seu veredicte serà inapel·lable i es farà públic en el transcurs de la Fira Mediterrània 2016 i a través de la pàgina web www.esdansa.cat.

El jurat només premiarà un projecte o podrà declarar el premi desert.

7.Criteris de valoració

 • Es valorarà especialment els aspectes següents:
 • l’interès del projecte presentat
 • la viabilitat del projecte
 • el caràcter multidisciplinari de la proposta
 • la reflexió o treball que proposi al voltant de la dansa catalana d’arrel tradicional, entesa com a punt de partida i raó de ser del Premi i del Festival Ésdansa

Una vegada fet públic el premi, l’equip d’Ésdansa realitzarà un seguiment i tutela del projecte si ho considera oportú.

8.Extinció del dret al premi

El dret a premi s’extingirà en els supòsits següents:

 • Si no s’executen continuadament els treballs en els terminis convinguts, o si els informes de la seva realització no fossin prou satisfactoris.
 • Si el guanyador incompleix qualsevol de les obligacions assumides.

L’extinció anticipada de l’ajut implicarà la cancel·lació dels pagaments posteriors que estiguin pendents. Si hi hagués culpa per part del guanyador, se li podria exigir la devolució del pagament anterior.

9.Lliurament del projecte

L’estrena del projecte es realitzarà en el marc de l'Ésdansa 2017. L’estrena del projecte resultant és condició indispensable del premi, i s’entén que totes les despeses que aquesta presentació pugui generar en el Festival Ésdansa (producció i honoraris) estan incloses en la dotació econòmica atorgada. l’Ésdansa aportarà les necessitats tècniques sempre que s’ajustin als estàndards del festival.

10.Propietat i difusió del projecte

A partir de l'estrena el treball guardonat restarà en propietat de l’autor i en podrà disposar lliurement per exposar-lo i representar-lo, sempre incloent els logotips del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del Festival Ésdansa com a coproductors de l’espectacle a tot el material gràfic i de difusió que es realitzi.

Tanmateix l’autor accepta cedir els drets d’imatge a l’organització del Premi, únicament per a elements promocionals i de difusió i estarà obligat a assistir als actes d’entrega i promoció del Premi, segons especifiqui l’organització, que ho comunicarà amb la major antelació possible.

11.Incompatibilitats

L’obtenció del present premi no és incompatible amb altres ajuts.

12.Acceptació de les bases

La participació en aquest premi comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució de la comissió, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.

Agraïments

A l’Agrupament d’Esbarts Dansaires i a l’Associació de Professionals de la dansa de Catalunya per la col·laboració en la divulgació del Premi.