PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR EL CERTIFICAT D’ANTECEDENTS PENALS PER A PERSONES AMB CONTACTE HABITUAL AMB MENORS

Dijous, 4 febrer 2016

La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors. Donat que aquest registre encara no ha estat creat, cal sol·licitar els certificats al Registre Central de Penats. 

Això vol dir que totes les persones voluntàries que portin a terme actuacions i executin projectes que impliquin contacte habitual amb menors hauran d’aportar a les seves entitats una certificació d’antecedents penals on s’especifiqui que no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual. Aquests certificats s’hauran de guardar en un lloc sota clau i d’accés restringit, per tal de donar compliment a la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

El certificat d’antecedents penals el pot sol·licitar qualsevol persona física major d’edat, així com lespersones jurídiques mitjançant els seus representants. Les persones que actualment tinguin una vinculació amb una entitat que treballa amb menors, poden autoritzar a un representant de la seva entitat per tramitar de manera agrupada tots els certificats dels treballadors, socis o col·laboradors. Aquest procediment de tramitació agrupada de sol·licituds de certificats d'antecedents penals a través d'empresa o organització consisteix en la presentació d'una sol·licitud única, dirigida a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà o a la Gerència Territorial de Justícia més propera, adjuntant la documentació següent:

  • Model 790 en el qual es justifiqui l'abonament de tantes taxes com a sol·licituds agrupades es realitzin, preferiblement en un únic model, indicant en la finalitat per atreball amb menors. El cost és de 3,70€ per sol·licitud.
  • Fotocopia acarada o compulsada o amb el segell del centre o institució dels DNI's, NIE, passaprot o document d'identificació comunitari en vigor de cadascun dels empleats/sol·licitants.
  • Autorització de cadascun dels empleats/sol·licitants al representant de l'empresa perquè obtingui el certificat en el seu nom.
  • Document de compareixença del representant de l'empresa davant el Ministeri de Justícia.
  • Fitxer d'Excel amb les dades emplenades de tots els sol·licitants. Aquest fitxer s'ha de lliurar en CD o pendrive o enviar al correu electrònic de l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà trabajoconmenores@mjusticia.es para el seu tractament automatitzat, a fi d'obtenir una major agilitat i preferència en l'expedició. La resta de la documentació requerida es remetrà per correu postal dirigit a la Secció de Penats: carrer de la Bolsa, 8 – 28071 Madrid. En el cas de les sol·licituds dirigides a lesGerències Territorials hauran de contactar amb les mateixes a fi de concretar el mitjà de lliurament d'aquest fitxer.
  • L'oficina a la qual correspongui tramitar el procediment valorarà si, d'acord amb la documentació presentada, ha quedat suficientment acreditat el compliment dels requisits necessaris per a l'expedició de les certificacions sol·licitades, o resulta preciso instar als interessats al fet que completin la seva sol·licitud.  

Una vegada processades les dades, els certificats individuals negatius expedits es remetran a l'empresa per correu postal al domicili indicat en el document de compareixença. En els casos en què, en realitzar les consultes, s'apreciïn coincidències o errors d'identitat, l'Oficina expedidora dels citats certificats es posarà en contacte directament amb l'interessat amb la finalitat de realitzar una correcta i fidel expedició del mateix. 

 

 

COM SOL·LICITAR-LO:

 

 

Presencialment

 

On presentar-la

 

Tant a la Comunitat Autònoma de Madrid, com a la resta de Comunitats Autònomes, es podrà presentar també enles delegacions i subdelegacions del Govern i en els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes i a la de qualsevol Administració Local.

 

Formes de recollir el certificat

Per la via que es va sol·licitar, llevat que expressament s'indiqui una altra via de recepció de les disponibles.  

 

Quant temps triga a expedir-se

Quan la sol·licitud es realitza de manera presencial, el certificat s'emet normalment enel moment. Això no obstant, és necessari preveure que en determinats casos pot ser necessari un període mahor, en general no superior a 3 dies hàbils. El termini que l'Administració té per a l'esmentada expedició és de 10 dies hàbils des de la seva presentació.

 

Per correu

 

On enviar-la

D'acord amb les OM de 6 d'abril i 3 de juny de 1993 i 22 de mar´de 1994, sobre expedició del certificatr del Ministeri de Justícia, es pot sol·licitar el certificat d'antecedents penals per correu amb idèntics requisits de presentació de documents, substituint els documents d'identificació originals per fotocòpies acarades a les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia.

 

Normes de recollir el certificat

Els certificats sol·licitats per correu es trametran gratuïtament a l'adreça indicada en el model 790, en l'apartat "identificació".

 

Quant temps tarda a expedir-se

Quan la sol·licitud es realitza per correu, en general el certificat s'emet en un termini no superior a 3 dies hàbils des de la data de recepció de la sol·licitud, si bé cal preveure que en algun moment es necessiti un temps major que no hauria de superar en tot cas els 10 dies hàbils des de la seva recepció, que és el termini legal que l'Administració té per a l'esmentada expedició.

 

Per Internet (amb certificat digital)https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/ca/tramites/certificado-antecedentes

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/certificado-antecedentes