Resolució del Procicat del 12-3-2021

Dijous, 18 març 2021

-19 Activitats populars i tradicionals

Es poden reprendre les activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per entitats públiques o entitats privades de base associativa, tant a l'aire lliure en un espai perimetrat i estàtic com en espais tancats, amb subjecció als requisits d'aforament i de limitació de persones establerts, en funció de les condicions de ventilació i de control d'accessos i mobilitat de l'activitat, a l'apartat 12, epígrafs 1 i 2, en relació amb els annexos 1 i 2 d'aquesta Resolució. En tot cas, els assistents han d'estar asseguts. Els participants han de complir en les actuacions i en els assajos les limitacions establertes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

-12 Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

1. Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir limitant l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sala i sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d'estar asseguts i s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert els són aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que s'hi dugui a terme el servei de bar. Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a restaurants musicals els és d'aplicació el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 14.

2. Les activitats esmentades en el primer i segon paràgraf de l'apartat anterior, si es desenvolupen a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l'aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2, poden obrir, respectant el límit de l'aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ. Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2. En la declaració haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada als criteris establerts a l'annex 1.

 

Annex 1. Condicions de ventilació i mesures de control

Les condicions de ventilació aplicables a espais tancats oberts al públic són les següents:

- Mantenir la ventilació durant tot el temps d'obertura al públic del local. També es recomana fer-ho dues hores abans i després de l'ocupació del local.

- La ventilació ha de ser adaptada al nivell d'ocupació del local o establiment. El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix valors de renovació d'aire en funció de l'ús de l'edifici i del nivell de qualitat a assolir:

- Aire d'òptima qualitat (IDA1): 20 litres per segon i persona

- Aire de bona qualitat (IDA2): 12,5 litres per segon i persona

- Aire de qualitat mitjana (IDA3): 8 litres per segon i persona Atès el risc de contagi de COVID-19 en espais tancats, cal garantir la ventilació d'aire d'òptima qualitat (IDA1).

- Complementàriament, si és necessari per garantir la qualitat de l'aire, es poden incorporar purificadors d'aire amb filtres HEPA (high efficiency particulate air) per millorar la qualitat de l'aire interior retenint les partícules susceptibles de contenir el virus (retenen entre un 85% i un 99,99 % de partícules a partir de 0,3 micres, en funció del tipus de filtre). Els purificadors d'aire no substitueixen la necessitat de mantenir la ventilació dels espais abans indicada.

- Cal tenir en compte la resta de pautes establertes pel Departament de Salut per a la ventilació (https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilaciosistemes-climatitzacio.pdf).

Opcionalment es pot avaluar la renovació de l'aire amb la mesura de concentració de diòxid de carboni (CO2) ja que l'increment de la mesura de CO2 en espais interiors en relació amb l'aire exterior es relaciona amb l'exhalació dels ocupants. Un valor elevat de CO2 indicaria que la renovació de l'aire és insuficient.

El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix uns valors màxims de CO2 per cada nivell de qualitat d'aire:

- Aire d'òptima qualitat (IDA1): 350 ppm de CO2

- Aire de bona qualitat (IDA2): 500 ppm de CO2

- Aire de qualitat mitjana (IDA3): 800 ppm de CO2

 

Annex 2. Control dels accessos i la mobilitat

Les condicions de ventilació s'han de complementar amb mesures de control dels accessos i la mobilitat interna per evitar aglomeracions en els casos de grans aforaments superiors a 500 persones, d'acord amb les mesures següents:

- Dimensionar de manera adequada els accessos i, en la mesura que sigui possible, associar-los i/o distribuirlos a les diferents zones d'ocupació.

- Sempre que sigui possible, incrementar els punts d'accés i de sortida, respecte als habituals, i instal·lar dispensadors de gel hidroalcohòlic.

- Disposar de personal de control en els accessos i les sortides. També en els accessos als serveis.

 

- Identificar amb claredat les vies d'accés i de sortida i diferenciar els circuits d'accés i sortida.

- Preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.

- Prioritzar en la mobilitat interna els circuits en sentit únic per evitar els encreuaments. Senyalitzar els circuits convenientment i proporcionar-los l'amplada suficient de 2 metres. Fer servir separacions lleugeres que en facin possible el desmantellament en cas d'emergència o evacuació. A més, en cas d'actes culturals i sales amb públic assegut, s'ha de complir el següent:

- Realitzar l'obertura de portes amb antelació suficient per permetre un accés escalonat i fixar franges horàries adequades per a l'accés.

- Preveure l'ordre de les fileres en la seqüència d'entrada i sortida dels espais.

- Disposar de personal de control també en els accessos i sortides dels espais on s'hi acomoda el públic.

- Portar un registre dels assistents i la preassignació de localitats (les dades recollides han de ser compatibles amb la legislació vigent de protecció de dades).

- Establir espais sectoritzats amb control i flux d'accés i sortida independent.

- Evitar les pauses o entreactes i, si n'hi ha, garantir que el públic no abandona el seu seient durant les pauses o entreactes.

- Realitzar la sortida del públic en la finalització de l'espectacle de forma esglaonada per zones i garantir la distància entre persones.

- No permetre la interacció física entre els artistes i el públic.

Igualment, caldrà el compliment de la resta de mesures previstes en el pla sectorial corresponent en cada cas, en especial la superfície mínima per persona i el compliment de la higiene de mans als accessos, així com la resta de mesures de prevenció.

Podeu llegir la resolució sencera en aquest enllaç:

 RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març  

 

 

Imatge aleatòria