Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme

Dijous, 30 juny 2022

L'objecte d'aquestes subvencions és contribuir al finançament de manifestacions culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense ànim de lucre.

La tipologia de les activitats objecte de subvenció és la següent:

a) Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l'associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.

b) Les representacions no professionals de teatre popular català.

c) La restauració d'elements d'imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària.

d) Commemoracions d'aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.

e) Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.

f) Trobades de cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

 

Queden exclosos d'aquesta línia de subvencions:

a) Els cursos o activitats de tipus formatiu en el camp de la cultura popular i tradicional catalana i l'associacionisme cultural.

b) Els viatges i desplaçaments per participar en festivals, fires o trobades de rellevància especial fora de Catalunya, i els viatges de caràcter recreatiu o turístic.

c) Els festivals de cultura popular i tradicional catalana i aranesa, les programacions artístiques en què participin principalment artistes professionals i la producció d'espectacles, exposicions o material fonogràfic o audiovisual.

d) Les activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.

e) L'edició de treballs relacionats amb la difusió de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i del patrimoni etnològic de Catalunya.

f) Les activitats esportives.

g) Les activitats adreçades prioritàriament a la promoció social de col·lectius.

h) Les activitats de caràcter escolar.

i) L’organització de premis i concursos culturals.

j) Els àpats populars, excepte que siguin a favor dels membres de grups o entitats que participen en l'activitat de cultura popular i tradicional sense cobrar per la seva participació.

k) Les activitats adreçades a la promoció comercial d'empreses o grups d'empreses.

l) L'adquisició de béns mobles que suposin un increment del patrimoni de l'entitat.

m) Els projectes que no utilitzin el català o l'aranès en la difusió de les seves activitats.

n) Les festes majors, excepte si es tracta de festes amb reconeixement especial d'acord amb l'article 3 del Decret 389/2006, de 17 d'octubre, del patrimoni festiu de Catalunya.

n) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, o les que, per raó de l'activitat o el destinatari, siguin competència d'altres departaments de la Generalitat.

o) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d'actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, o les que, per raó de l'activitat o el destinatari, siguin competència d'altres departaments de la Generalitat.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Termini de sol·licitud: del 28 de juny al 14 de juliol a les 14h del 2022.

CANVI DE L'HORA DE TANCAMENT DEL TRÀMIT: Amb els terminis habituals, aquest tràmit es tancaria el 13 de juliol, però per poder atendre les incidències tècniques que puguin sorgir dins de termini, es posposa el tancament fins al 14 de juliol a les 14h.

Telèfons de contacte:

  • Tràmit de sol·licitud i de reformulació: 93 554 74 70
  • Tràmit de justificació: 93 554 71 57
  • Contingut del projecte. Adreça de contacte: cristina.sanchis@gencat.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.