Subvencions per a la creació de públics

Dijous, 4 abril 2019

Departament de Cultura

Subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura


Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual, la música i els videojocs, que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.
S'exclouen:
a) Els premis i concursos l'organització dels quals tingui un pressupost superior a 200.000 euros.
b) Els premis i concursos que se celebrin en el marc de festivals, mostres o cicles, que siguin organitzats per la mateixa persona organitzadora del festival, mostra o cicle.
A l’efecte d’aquestes bases, s’entén per festival, mostra o cicle aquell esdeveniment que programa obres dels àmbits de l’apartat 1 d’aquesta base,  que s’exhibeixen o executen davant d’un públic, que té lloc durant un període específic de temps en una població o poblacions definides prèviament i que té un procediment de regulació del mateix festival,  mostra  o cicle i de la selecció de les obres culturals.
c) Els premis i concursos que s'efectuïn per encàrrec d'una entitat pública o entitat que en depengui o hi estigui adscrita.
d) Els premis i concursos que es desenvolupin exclusivament de forma no presencial.
e) Els premis i concursos que efectuïn els equipaments previstos en l'article 9 del Decret 40/2010, de 16 de març, pel qual s'aprova el Pla d'equipaments culturals de Catalunya 2010-2020 (DOGC núm. 5590, de 18.3.2010) i els equipaments escènics i musicals previstos en l'article 7.1. del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (DOGC núm. 7300, de 2.2.2017).

Les subvencions previstes en aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 04 al 30 d'abril, amdós inclosos.


Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat


  A qui va dirigit
Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:
a) Les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s'indiquen a la base 1.1.
b) Les agrupacions de les empreses o entitats esmentades a l'apartat a), tot i que no tinguin personalitat jurídica.
No poden optar a aquestes subvencions:
a) Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents, les corporacions de dret públic, els col·legis professionals i els consorcis.
b) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.