Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE (CLT098)

Dimarts, 11 Gener 2022

Són subvencions per contribuir al finançament d'inversions o despeses orientades a la modernització digital i que promoguin la sostenibilitat ambiental en infraestructures d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) i musicals ubicades a Catalunya.

a) Equipaments de titularitat i gestió pública o privada amb una programació professional estable en arts escèniques i música.

b) Equipaments de titularitat pública o privada i de gestió privada amb una programació professional estable d'arts escèniques.

c) Equipaments de titularitat i gestió privada amb una programació professional estable de música en viu de caràcter professional. En queden excloses les discoteques i sales de ball.

d) Altres espais, tant públics com privats, amb una programació professional o no professional: espais d'assaig, centres de creació i producció i equipaments amb una programació no professional que duguin a terme la totalitat o la major part de la seva activitat en l'àmbit de les arts escèniques i de la música.

A qui va dirigit

Poden optar a la modalitat a): els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals.

Poden optar a les modalitats b) i c): les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre.

Poden optar a la modalitat d): els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals, les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre.

Termini de presentació de sol·licituds: de l'11 de gener al 14 de febrer del 2022 (ambdós inclosos).

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut