Subvencions a projectes de distribució internacional de produccions d'empreses i entitats del sector de les arts escèniques

Dimecres, 3 abril 2024
La Generalitat acaba d'obrir la convocatòria per a sol·licitar subvencions a projectes de distribució internacional de produccions d'empreses i entitats del sector de les arts escèniques. El termini és fins al 16 d'abril i les entitats sense ànim de lucre també ho poden sol·licitar.
L'objecte d'aquestes ajudes és subvencionar projectes de distribució internacional de produccions d'empreses i entitats del sector de les arts escèniques (teatre, dansa i circ) que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l'exterior.
S'entenen per produccions els projectes artístics i els espectacles.
 
Així mateix, s'entén per creació cultural de Catalunya la que és d'autoria catalana, és a dir, que el seu autor resideix a Catalunya, o que va néixer o va residir la major part de la seva vida a Catalunya en el cas que estigui mort.
 
Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques. També s'hi poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre, a excepció de les associacions professionals altament representatives del sector de les arts escèniques.
 
Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L2831, de 15.12.2023).
Imatge aleatòria